Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti TKZ Polná, spol. s r.o. se sídlem Polná, Zahradní 572, PSČ 58813, identifikační číslo: 49973819, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 13832      

ÚČINNÉ OD 1. 8. 2022

icons8-pdf-24 Tisková podoba Všeobecných obchodních podmínek 

1. Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti TKZ Polná, spol. s r.o., se sídlem Polná, Zahradní 572, PSČ 58813, IČ: 49973819, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 13832 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní Smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“). 

1.2.     Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavírané mezi Kupujícím na jedné straně a Prodávajícím, který je rovněž provozovatelem webové stránky www.tkz.cz (dále jen „webová stránka“) na straně druhé (Kupující a Prodávající společně dále též „Smluvní strany“) a upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy.

1.3.     Obchodní podmínky se vztahují rovněž na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit produkty dostupné dle aktuální nabídky na webových stránkách, nebo dle individuální nabídky (dále jen „Zboží“) od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupující je v takovém případě povinen prokázat Prodávajícímu, že je podnikatelem, a to uvedením zejména svého jména/názvu, sídla a identifikačního čísla do poptávky Zboží, kterou zasílá prostřednictvím formuláře na webové stránce Prodávajícímu.

1.4.     Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5.     Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6.     Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.7.     Provedená změna Obchodních podmínek bude Kupujícímu oznámena alespoň jeden (1) měsíc přede dnem nabytí účinnosti nové verze Obchodních podmínek e-mailem a na webové stránce. Kupující je oprávněn změnu Obchodních podmínek odmítnout, a to ve formě výpovědi doručené Zprostředkovateli elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na webové stránce. Výpovědní doba činí čtrnáct (14) dnů a počíná běžet následující den po doručení výpovědi Prodávajícímu. Tuto výpověď je Kupující oprávněn podat nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne oznámení změny Obchodních podmínek, jinak platí, že nové znění Obchodních podmínek akceptoval.

1.8.     Právní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. 

1.9.     V případě, že je mezi Smluvními stranami uzavřena rámcová smlouva o koupi Zboží na Zboží uvedené na webových stránkách, Obchodní podmínky se na Zboží zakoupené na základě takovéto rámcové smlouvy neuplatní.

2. Uzavření smlouvy, cena zboží a platební podmínky

2.1.     Veškerá prezentace Zboží umístěná webových stránkách je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Online katalog dostupný na webových stránkách není provozován a neslouží jako internetový obchod (E-SHOP), skrze který lze prezentované Zboží přímo nakoupit.

2.2.     Poté, co si Kupující na webové stránce vybere Zboží, o které má zájem, odešle Prodávajícímu prostřednictvím formuláře na webové stránce nezávaznou poptávku (dále jen „Poptávka“), na základě které je Prodávající oprávněn (nikoli však povinen) zaslat Kupujícímu závaznou nabídku (dále jen „Nabídka“).

2.3.     Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena v okamžiku bezvýhradné akceptace Nabídky ze strany Kupujícího prostřednictvím e-mailové komunikace.

2.4.     Ceny Zboží jsou dle platného ceníku výrobce uvedeného na webových stránkách.

2.5.     Poptávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

2.5.1.   identifikaci Kupujícího;

2.5.2.   specifikaci požadovaného Zboží;

2.5.3.   množství požadovaných kusů Zboží;

2.5.4.   požadovaný způsob dodání Zboží a místo plnění.

2.6.     Termíny dodání Zboží jsou specifikovány v článku 4.

2.7.     Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy (dále jen “kupní cena”) se Kupující zavazuje uhradit v plné výši Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:

2.7.1.   předem fakturou – bezhotovostně na účet Prodávajícího č. 2111735455/2700, vedený u společnosti UniCredit Bank (dále jen „účet Prodávajícího“);

2.7.2.   na dobírku – pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak;

2.7.3.   v případě povolení dodávek na fakturu v rámci stanoveného kreditu je maximální povolená splatnost faktur 14 dnů, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

2.8.     Náklady spojené s balením a dodáním Zboží jsou zahrnuty v kupní ceně.

2.9.     Postup při vystavení faktury předem:

2.9.1.   Prodávající je oprávněn vystavit fakturu předem teprve tehdy, má-li Zboží pro Kupujícího připravené k expedici, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Zboží je rezervováno pro Kupujícího k dodání do dne splatnosti faktury.

2.9.2.   V případě neuhrazení faktury předem do čtrnácti dnů ode dne splatnosti, si Prodávající vyhrazuje právo na stornování faktury i objednávky.

2.9.3.   Prodávající je povinen expedovat Zboží do 3 pracovních dnů poté, kdy Kupující na základě faktury předem zaplatil Prodávajícímu kupní cenu. Za den úhrady je považován den, kdy je kupní cena připsána na účet Prodávajícího.

2.10.  Pokud Kupující zašle Poptávku na Zboží, které není běžně prodáváno (atypické zakázky podle požadavku Kupujícího, které nejsou inzerovány na webových stránkách), nebo na velké množství Zboží, může být Prodávajícím vyzván ke sjednání samostatné kupní smlouvy.

2.11.  Smluvní strany mají právo provést započtení pohledávek, vzniklých ze závazků o koupi Zboží, vůči druhé Smluvní straně.

2.12.  Smluvní strana provádějící zápočet je povinna druhé Smluvní straně písemně sdělit výši své započítávané pohledávky spolu s označením závazku (vyúčtování, faktury apod.), k jehož úhradě započtení provedla. Jestliže Smluvní strana započítá současně více pohledávek, jednoznačně je identifikuje a provede výčet těch pohledávek, které jí druhá Smluvní strana dosud dluží, a na jejichž úhradu jsou pohledávky započítávány.

2.13.  Jestliže Smluvní strana, na jejíž pohledávku bylo druhou Smluvní stranou provedeno započtení, nedoručí této druhé Smluvní straně do 5 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zápočtu námitky proti správnosti zápočtu, má se zato, že započtení bylo provedeno správně co do důvodu i výše.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1.     Smluvní strany berou na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím, od kupní smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

3.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 3.1. Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Zprostředkovatelem, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího, nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího prodej@tkz.cz.

3.3.     V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 3.2. Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

3.4.     V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 3.2. Obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím, a to bezhotovostně převodem na účet Kupujícího oznámený Prodávajícímu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícímu již při vrácení Zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

3.5.     V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího.

3.6.     Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy s Kupujícím, který podstatným způsobem porušil Smlouvu, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Prodávajícího, případně u kterého má Prodávající důvodné podezření, že takový Kupující měl či má v úmyslu svým jednáním způsobit jemu i třetím osobám škodu, zejména (nikoli však výlučně) prostřednictvím šikanózních reklamací, poškozováním Zboží apod. Práva Prodávajícího vyplývající z náhrady vzniklé škody odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena a zůstávají zachována v plné výši.

3.7.     Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy, zejména z důvodu, že Kupující bez důvodu hodného zřetele nepřevzal Zboží v souladu s uzavřenou Smlouvou nebo neuhradil kupní cenu.

3.8.     Kupujícímu podnikateli může být ze strany Prodávajícího umožněno od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného Zboží vyšší než 50.000,- vč. DPH není takové odstoupení od Smlouvy možné.

3.9.     Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od Smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota Zboží.

3.10.  Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů a vrácené Zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující podnikatel bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení Zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení Zboží do prodeje.

3.11.  Náhrada za snížení hodnoty Zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení Zboží do prodeje dle předchozího odstavce bude Prodávajícím započtena na vrácenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli.

3.12.  Kupující podnikatel nemůže odstoupit od Smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

    • došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
    • použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady;

3.13.  Neoznámil-li Kupující podnikatel vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

4. Přeprava a dodání zboží

4.1.     V případě, že je způsob dopravy a dodání dohodnut na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2.     Kupující specifikuje způsob dopravy v Poptávce, přičemž jsou možné následující způsoby dodání:

4.2.1.   doprava spediční firmou a dodání na adresu udanou Kupujícím;

4.2.2.   dodání v podniku Prodávajícího a osobní odběr Kupujícím.

4.3.     Zboží je dodáno okamžikem převzetí Kupujícím a podpisem Kupujícího na dodacím listu, případně na předávacím protokolu.

4.4.     V případě sjednání osobního odběru v provozovně Prodávajícího je Prodávající povinen vyzvat Kupujícího k převzetí Zboží.

4.5.     Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího převzetím Zboží.

4.6.     Dopravné a balné je účtováno dle platného ceníku dostupného na webových stránkách.

4.7.     Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo dohodnuté s Kupujícím, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. 

4.8.     V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno ve Smlouvě, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.9.     Termín dodání Zboží vyráběného dle individuálních požadavků Kupujícího je 8 týdnů ode dne uzavření Smlouvy, není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Prodávající může termín plnění jednostranně prodloužit – v tomto případě je povinen o této okolnosti Kupujícího informovat do 5 dnů po uzavření Smlouvy

4.10.  Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a/nebo Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady Zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.11.  Další práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě Zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

5. Práva z vadného plnění

5.1.     Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se obecně řídí příslušnými závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je-li Kupujícím spotřebitel).

5.2.     Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

5.2.1.   má Zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

5.2.2.   se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

5.2.3.   je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

5.2.4.   Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.3.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

5.4.     Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce (je-li výrobce osobou odlišnou od Prodávajícího). Kupující podnikatel je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době dvanácti měsíců od převzetí, ostatní Kupující jsou oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.  Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu Zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné Zboží užívat.

5.5.     Ustanovení uvedená v čl. 5.2. Obchodních podmínek se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.6.     Práva z odpovědnosti za vady Zboží se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném Prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Kupujícímu bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment výrobků Prodávajícího nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení opravy.

5.7.     Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

5.8.     Práva z odpovědnosti za vady Zboží může Kupující konkrétně uplatnit zejména elektronickou poštou na adrese prodej@tkz.cz.

5.9.     Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v čl. 5.2. Obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. 

5.10.  Další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

6. Uplatnění práv ze záruky

6.1.     Sjedná-li si Prodávající s Kupujícím záruku dle § 2113-2117 občanského zákoníku (dále jen „Záruka“), použijí se následující ustanovení.

6.2.     Kupující může uplatnit práva ze Záruky na Zboží v sídle prodávajícího, nebo písemně elektronickou poštou na adrese prodej@tkz.cz.

6.3.     V případě výměny Zboží na základě Záruky hradí Kupující výdaje na dopravu Prodávajícímu a Prodávající hradí náklady na adresu Kupujícího.

6.4.     Při uplatnění práv ze Záruky je Kupující povinen identifikovat zjištěné vady a je povinen uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

6.5.     Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu Zboží uvedeného ve Smlouvě a skutečně dodaným Zbožím, je Kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách Prodávajícímu. V případě, že jsou tato práva ze Záruky uznána jako oprávněná, může Kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího Zboží – u množstevní vady; nebo výměnu Zboží jiného druhu za Zboží Kupujícím původně objednané – u vady druhové.

6.6.     Při oprávněném uplatnění práv ze Záruky postupuje Prodávající následovně:

6.6.1.   Lhůta pro vyřízení práv ze Záruky je třicet dnů.

6.6.2.   Pokud Zboží nebylo použito, může Prodávající rozhodnout o jeho výměně za nové, u použitého Zboží může Prodávající rozhodnout o jeho výměně za bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá původnímu Zboží.

6.6.3.   Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání Zboží určenému účelu, má Kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že tato vada výrazně stěžuje možnost používání Zboží, má nárok na výměnu Zboží za Zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá původnímu Zboží.

6.7.     Řešení práv ze Záruky odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení. Při odstoupení může Kupující žádat vrácení kupní ceny snížené o hodnotu opotřebení a dalších zásahů z jeho strany.

6.8.     Kupující nemůže měnit uplatněné nároky, není-li dohodnuto jinak.

6.9.     Práva plynoucí ze záruky na Zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době, a to prokazatelným způsobem – písemnou formou.

6.10.  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží. Dojde-li k výměně Zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového Zboží. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží po uzavření Smlouvy a zaplacení celé kupní ceny Zboží.

7.2.     Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.     Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

7.4.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy.

7.5.     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6.     Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.8.     Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.9.     Prodávajícímu náleží veškerá práva vyplývající z licence dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) k vlastnímu obsahu webové stránky, včetně textu a jejich designu a veškerých grafických prvků na webové stránce, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na webové stránce.

7.10.  Kupující okamžikem podpisu Smlouvy souhlasí s těmito Obchodními podmínkami bere na vědomí, že všechna autorská práva, práva k ochranným známkám, registrovaným značkám, obchodním názvům, firemním logům, patentům, či jiným předmětům duševního vlastnictví související s webovou stránkou, nevyhrazené ustanoveními zvláštních právních předpisů, zejména Autorským zákonem, nebo licencí poskytnutou Prodávajícím jiné osobě, náleží Prodávajícímu a podléhají úpravě dle relevantních právních předpisů.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.     Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webové stránce.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1.     Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího uvedené v Poptávce. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Doručování

10.1.  Kupujícímu může být doručováno rovněž na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v poptávce.

11. Závěrečná ustanovení

11.1.  Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody, úhradu případných smluvních pokut ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

11.2.  Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.3.  Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4.  Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím a není přístupná.

11.5.  Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: TKZ Polná, spol. s r.o.,  Zahradní 572, Polná, PSČ 588 13, adresa elektronické pošty sales@tkz.cz, telefon +420 567 155 211.

11.6.  Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

 

V Polné dne 25. 7. 2022