Všeobecné obchodní podmínky

vyhlášené společností TKZ Polná, spol. s r.o., Zahradní 572, 588 13 Polná s platností od 8. 1. 2020

Článek 1 - Online katalog – e-poptávka

Online katalog není provozován a neslouží jako internetový obchod (E-SHOP), skrze který lze prezentované zboží přímo nakoupit. Jediný proces realizovatelný na webové stránce, je pouze odeslání poptávky, na jejímž základě je poptávajícímu zaslána oficiální nabídka dle aktuálních zásob a cen. Nabídka zaslaná poptávajícímu a následná objednávka poptávajícího, tedy samotný nákup zboží, je již realizován mimo webové rozhraní standardním obchodním procesem a nevztahují se na něj obchodní podmínky provozování internetového obchodu.

Článek 2 - Základní ustanovení

/1/ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje kování (dále jen zboží). Jsou závazné při prodeji zboží kupujícímu pro účely dalšího prodeje i pro konečného uživatele. Výjimky z VOP lze uplatňovat výhradně na základě písemně uzavřených smluv.

Článek 3 - Ochrana průmyslových a autorských práv

/1/ Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, pokud není stanoveno jinak.

Článek 4 - Cenové a platební podmínky, čas plnění

/1/ Ceny jsou dle platného ceníku výrobce.
/2/ Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě objednávek kupujícího. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- identifikaci kupujícího
- přesnou specifikaci produktu
- množství požadovaných kusů produktu
- způsob dodání zboží a místo plnění.
/3/ Termín plnění zakázek vyráběných na zakázku se sjednává standardně do 8 týdnů ode dne potvrzení objednávky. Prodávající může termín plnění prodloužit - v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 5 dnů po obdržení objednávky.
/4/ Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši na základě dohody jedním z následujících způsobů:
- ještě před dodáním produktů hotově nebo fakturou předem
- na dobírku - pokud není zvláštní smlouvou stanoveno jinak
- v případě povolení dodávek na fakturu v rámci stanoveného kreditu je maximální povolená splatnost faktur 14 dnů, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
/5/ Postup při vystavení faktury předem:
- Prodávající je oprávněn vystavit fakturu předem teprve tehdy, má-li dodávku pro kupujícího připravenou k expedici, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Produkty jsou rezervovány pro kupujícího k dodání do dne splatnosti faktury.
- V případě neuhrazení faktury předem do čtrnácti dnů ode dne splatnosti, bude faktura stornována a objednávka zrušena.
- Prodávající je povinen expedovat dodávku do 3 pracovních dnů poté, kdy kupující na základě faktury předem – zaplatil prodávajícímu kupní cenu. Za den úhrady je považován den, kdy je peněžitá částka připsána na účet prodávajícího.
/6/ Pokud kupující vystaví objednávku na produkty, které nejsou běžně prodávány (atypické zakázky podle požadavku kupujícího) nebo na výjimečně velké množství produktů, bude o tomto obchodním případu sjednána samostatná kupní smlouva.
/7/ Dílčí kupní smlouvy jsou platné do okamžiku vyrovnání vzájemných pohledávek a závazků obou smluvních stran, ledaže je uvedeno v těchto podmínkách nebo ve smlouvě jinak.

Článek 5 - Dopravní a expediční podmínky

/1/ Kupující specifikuje způsob dopravy v objednávce, přičemž jsou možné následující způsoby odběru:
- doprava spediční firmou na adresu udanou kupujícím
- osobní odběr v podniku prodávajícího
Nespecifikuje-li kupující způsob dopravy, rozhodne o něm prodávající bez konzultace s kupujícím. Prodávající má právo zvolit způsob dopravy, pokud jde doprava na jeho náklady.
/2/ Prodávající splní dodávku podle vzájemné dohody buď okamžikem převzetí kupujícím, nebo předáním produktů prvnímu tuzemskému přepravci.
/3/ V případě sjednání osobního odběru v provozovně prodávajícího je prodávající povinen vyzvat kupujícího k převzetí zboží (za výzvu je považováno i zaslání faktury). Kupující je povinen poskytnout ke splnění dodávky potřebnou součinnost a nemůže uplatňovat nároky z pozdního splnění, pokud dodávku u prodávajícího neodebral.
/4/ Hradí-li prodávající náklady spojené s dopravou zboží, má vždy právo, zvolit způsob dopravy. Nehradí-li prodávající náklady spojené s dopravou, má právo zvolit způsob dopravy v případě, kdy kupující způsob dopravy nespecifikuje v objednávce.
/5/ Odpovědnost za škodu na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
/6/ Vlastnická práva přecházejí na kupujícího okamžikem úplného zaplacení zboží.
/7/ Doprava zboží:
Zboží je doručováno sběrnou dopravní službou po ČR do dvou pracovních dní, ostatní země dle dohody.
V případě platby na dobírku dopravní služba vyžaduje úhradu příslušné částky při předání.
/8/ Dopravné a balné zásilek do 31,5 kg:
V rámci ČR - jednotné 200,- Kč bez DPH / 1 balíček
Ostatní země – dle platných tarifů nebo dle dohody
U těžších zásilek, kde je nutná přeprava na paletě (paletách), je účtováno přepravné a paletovné dle tohoto sazebníku.

Článek 6 - Započtení závazků a pohledávek

/1/ Při vzájemných obchodních vztazích má každý účastník právo na úhradu svých pohledávek a provést započtení vlastního závazku vůči druhému účastníkovi.
/2/ Účastník provádějící zápočet je povinen druhému účastníku písemně sdělit výši své započítávané pohledávky spolu s označením závazku (vyúčtování, faktury apod.), k jehož úhradě započtení provedl. Jestliže účastník započítá současně více pohledávek, blíže je označí a provede výčet těch pohledávek, které mu druhý účastník dosud dlužil, a které jsou součástí započítávané peněžní částky.
/3/ Jestliže účastník, na jehož pohledávku bylo druhou smluvní stranou provedeno započtení závazku, nedoručí protistraně do 5 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zápočtu námitky proti správnosti zápočtu, má se zato, že započtení bylo provedeno správně co do důvodu i výše.

Článek 7 – Záruční podmínky

/1/ Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce záruční doby podle obchodního zákoníku.
/2/ Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.
/3/ Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy, nedodržením technických podmínek pro montáž a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.
/4/ Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.
/5/ V rámci záruky se nárokuje výhradně oprava výrobku, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.
/6/ U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno, které vznikly v důsledku jeho používání či opotřebení.
/7/ Prodávající poskytuje u úspěšně reklamovaného zboží záruku v délce 3 měsíců na práce prodávajícím provedené a v délce šesti měsíců na náhradní díly použité při odstraňování vad zboží.

Článek 8 – Reklamační řád

/1/ Místem uplatnění reklamace zboží je adresa, kde kupující zboží zakoupil. Pokud kupující žádá, aby závada byla odstraněna na jiném místě, jedná se o placenou službu a jako takovou ji prodávající poskytne po jejím zaplacení. Jakékoli další náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním záruky (poštovné, dopravné apod.) hradí kupující.
/2/ V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do podniku prodávajícího a prodávající hradí výdaje na adresu kupujícího.
/3/ Bez předložení faktury nebude reklamace uznána. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, neporušené a čisté. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
/4/ Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně a je povinen uvést - o jaké vady se jedná a jak se projevují.
/5/ Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v dodacím listu (faktuře) a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do tří pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží - u množstevní vady, výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané - u vady druhové.
/6/ Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že kupující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na obchodního ředitele společnosti prodávajícího.
/7/ Při oprávněné reklamaci postupujeme následovně:
/7.1/ Zboží je opraveno nejdéle do třiceti dnů.
/7.2/ Pokud věc nebyla použita, může prodávající rozhodnout o její výměně za novou, u použité věci může prodávající rozhodnout o její výměně za bezvadnou, která svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.
/7.4/ Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada výrazně stěžuje možnost používání výrobku, má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.
/8/ Řešení reklamace odstoupením od smlouvy je možné až v případě, kdy se prodávající s kupujícím nedohodnou na jiném způsobu řešení. Při odstoupení může kupující žádat vrácení kupní ceny snížené o hodnotu opotřebení a dalších zásahů z jeho strany. Vrátit nelze zboží, které je poškozeno, opotřebováno nebo je nekompletní.
/9/ Prodávající má právo na náhradu vzniklých organizačních nákladů spojených s manipulací a testováním ve výši 350 Kč bez DPH za každý jeden případ, jestliže:
- při testování se neprojeví závada a zboží je shledáno plně funkčním;
- záruka na zboží již uplynula;
- závada byla způsobena nevhodným zacházením se zbožím.
V případě, že náklady prokazatelně převýší hodnotu 350 Kč bez DPH, přefakturuje prodávající tyto náklady kupujícímu.
/10/ Kupující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.
/11/ Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem - písemnou formou.
/12/ Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Délka záruční doby se řídí příslušnými předpisy, (ust. § 620 občanského zákoníku).

Článek 9 – Ochrana osobních údajů

Všechna osobní data uvedená při koupi zboží budou použita jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu. Prodávající prohlašuje, že údaje považuje za přísně důvěrné a neposkytne je žádné třetí straně.

Zpracování osobních údajů je v souladu s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.

Závěrečná ustanovení

/1/ Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané společností TKZ Polná, spol. s r.o. ode dne jejich vyhlášení.
/2/ V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si TKZ Polná, spol. s. r. o., vyhrazuje právo VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc předem.